Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 5. december 2012 - Grazyte mod Kommissionen

(Sag F-76/11) 

(Personalesag - løn - udlandstillæg - betingelse fastsat i artikel 4, stk. 1, litra b), i bilag VII til vedtægten - tiårig referenceperiode - begyndelsestidspunkt - udløbstidspunkt - ikke medregning af tjenesteperioder for en international organisation - analog anvendelse af bestemmelserne i artikel 4, stk. 1, litra a), i bilag VII til vedtægten)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Diana Grazyte (Utena, Litauen) (ved advokat R. Guarino)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved D. Martin, som befuldmægtiget, bistået af advokat A. Dal Ferro, derefter ved V. Joris, som befuldmægtiget, bistået af advokat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afslag på sagsøgerens ansøgning om udbetaling af udenlandstillæg

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Diana Grazyte bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

____________

1 - EUT C 319 af 29.10.2011, s. 29.