Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 5. decembra 2012 - Grazyte/Komisia

(vec F-76/11)

(Verejná služba - Odmena - Príspevok na expatriáciu - Podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b) prílohy VII služobného poriadku - Referenčná desaťročná doba - Začiatok plynutia - Koniec plynutia - Neutralizácia doby služby vykonanej pre medzinárodnú organizáciu - Analogické uplatnenie ustanovení článku 4 ods. 1 písm. a) prílohy VII služobného poriadku)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Diana Grazyte (Utena, Lotyšsko) (v zastúpení: R. Guarino, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: D. Martin, splnomocnený zástupca a za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát, neskôr V. Joris, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Menovacieho orgánu, ktorým sa zamieta žiadosť žalobcu o príspevok na expatriáciu

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Diana Grazyte znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 319, 29.10.2011, s. 29.