Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 12 декември 2012 г. - Van Neyghem/Съвет

(Дело F-77/11)

(Публична служба - Длъжностни лица - Повишаване - Процедура па повишаване 2007 г. - Отказ за повишаване - Отмяна - Мерки за изпълнение - Ново съпоставяне на заслугите)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Kris Van Neyghem (Tienen, Белгия) (представител: M. Velardo, avocat)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Bauer и J. Herrmann)

Предмет

Искане за отмяна на решението, прието в изпълнение на Решение по дело F-53/08 и за отхвърляне на кандидатурата на жалбоподателя за повишаване в степен AST 7 в рамките на процедурата по повишаване за 2007 г., както и обезщетение за вредите, които жалбоподателят твърди, че е претърпял

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Съветът на Европейския съюз понася направените от него съдебни разноски и е осъден да заплати една четвърт от съдените разноски на г-н Van Neyghem.

Г-н Van Neyghem понася три четвърти от направените от него съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 340, 19.11.2011 г., стр. 40.