Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 12 grudnia 2012 r. - Van Neyghem przeciwko Radzie

(Sprawa F-77/11)

(Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Postępowanie w sprawie awansu za 2007 r. - Odmowa awansu - Stwierdzenie nieważności - Działania zapewniające wykonanie wyroku - Nowe porównanie osiągnięć)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Kris Van Neyghem (Tienen, Belgia) (przedstawiciel: adwokat M. Velardo)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer i J. Herrmann, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej w celu wykonania wyroku w sprawie F-53/08, nieprzyznającej stronie skarżącej awansu do grupy zaszeregowania AST 7 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2007 r., oraz żądanie naprawienia szkody, jaką miał ponieść skarżący.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty i zostaje obciążona jedną czwartą kosztów poniesionych przez Krisa Van Neyghema.

Kris Van Neyghem pokrywa trzy czwarte własnych kosztów.

____________

1 - Dz.U. C 340 z 19.11.2011, s. 40.