Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 2 oktober 2012 - Psarras / ENISA

(Zaak F-118/10)

(Openbare dienst - Tewerkstelling - Overplaatsing - Dienstbelang - Verlof om redenen van persoonlijke aard)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Aristidis Psarras (Heraklion, Griekenland) (vertegenwoordigers: aanvankelijk É. Boigelot en S. Woog, advocaten, vervolgens É. Boigelot, advocaat)

Verwerende partij: Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (vertegenwoordigers: E. Maurage, gemachtigde, bijgestaan door D. Waelbroeck en A. Duron, advocaten)

Voorwerp

Openbare dienst - Enerzijds, verzoek om nietigverklaring van het besluit om verzoeker te ontheffen van zijn functie als boekhouder van het Agentschap en om een andere persoon in die post aan te stellen. Anderzijds, verzoek om een vergoeding te betalen voor de schade die verzoeker heeft geleden als gevolg van de bestreden besluiten en het psychisch geweld dat hij zou hebben ondervonden.

Dictum

Het besluit van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging van 7 februari 2010 om Psarras met onmiddellijke ingang van zijn functie als boekhouder te ontheffen en om X, begrotingsfunctionaris, voor onbepaalde tijd in de post van boekhouder aan te stellen alsmede het besluit van 1 maart 2010 dat de uitvoerend directeur als gevolg daarvan heeft vastgesteld en waarbij Psarras wordt tewerkgesteld in een nieuwe functie, worden nietig verklaard.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

Het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van Psarras.

____________

1 - PB C 63 van 26.2.2011, blz. 34.§§