Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 2 października 2012 r. - Psarras przeciwko ENISA

(Sprawa F-118/10)

(Służba publiczna - Obsadzenie stanowiska - Przeniesienie na inne stanowisko - Interes służby - Urlop z przyczyn osobistych)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Aristidis Psarras (Heraklion, Grecja) (przedstawiciele: początkowo adwokaci É. Boigelot i S. Woog, następnie adwokat É. Boigelot)

Strona pozwana: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (przedstawiciele: E. Maurage, pełnomocnik, wspierany przez adwokatów D. Waelbroecka i A. Durona)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna - Po pierwsze żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o złożeniu skarżącego z urzędu księgowego w Agencji i powołaniu innej osoby na to samo stanowisko. Po drugie żądanie zasądzenia na rzecz skarżącego pewnej kwoty tytułem naprawienia szkody spowodowanej przez zaskarżone akty oraz nękanie, którego ofiarą twierdzi być skarżący

Sentencja wyroku

Stwierdzona zostaje nieważność decyzji zarządu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji z dnia 7 lutego 2010 r. o złożeniu A. Psarrasa z urzędu księgowego ze skutkiem natychmiastowym i powołaniu pana X, pracownika wydziału ds. budżetu, na stanowisko księgowego na czas nieokreślony oraz decyzji z dnia 1 marca 2010 r., przyjętej w konsekwencji przez dyrektora wykonawczego i dotyczącej przeniesienia A. Psarrasa na inne stanowisko.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez A. Psarrasa.

____________

1 - Dz.U. C 63 z 26.2.2011, s. 34