Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 2. októbra 2012 - Psarras/ENISA

(vec F-118/10)

(Verejná služba - Pridelenie - Preradenie - Záujem služby - Pracovné voľno z osobných dôvodov)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Aristidis Psarras (Heraklion, Grécko) (v zastúpení: pôvodne É. Boigelot a S. Woog, advokáti, neskôr É. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (v zastúpení: E. Maurage, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci D. Waelbroeck a A. Duron, advokáti)

Predmet veci

Verejná služba - Návrh na zrušenie rozhodnutia o odvolaní žalobcu z funkcie účtovníka v agentúre a o vymenovaní inej osoby na toto miesto. Návrh na zaplatenie sumy žalobcovi z dôvodu náhrady ujmy spôsobenej napadnutými aktmi a obťažovaním, ktorého je údajne obeťou

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie zo 7. februára 2010 správnej rady Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií o okamžitom odvolaní pána Psarrasa z funkcie účtovníka a vymenovaní pána X rozpočtového zamestnanca na miesto účtovníka na dobu neurčitú, ako aj rozhodnutie z 1. marca 2010 prijaté v tomto dôsledku výkonným riaditeľom a týkajúce sa preradenia pána Psarrasa na novú funkciu, sa zrušujú.

2.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.    Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania vzniknuté pánovi Psarrasovi.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 63, 26.2.2011, s. 34.