Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 5 декември 2012 г. - Lebedef и др./Комисия

(Дело F-110/11)

(Публична служба - Длъжностни лица - Възнаграждение - Член 64 от Правилника - Член 3, параграф 5, първа алинея от Приложение XI към Правилника - Корекционен коефициент - Увреждащ акт - Равно третиране)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Giorgio Lebedef и др. (Senningerberg, Люксембург) (представител: F. Frabetti, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и D. Martin)

Предмет

Жалба за отмяна на фишовете за заплата на жалбоподателите за декември 2010 г. и на фишовете им за заплата за следващите месеци, поради това че не съдържат корекция на адаптирането на възнагражденията, отчитаща корекционния коефициент за мястото им на работа

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Г-н Lebedef, г-н Jones, г-н Gonzales Gonzales и г-жа Lebedef-Caponi понасят направените от тях съдебни разноски, както и съдебните разноски, направени от Европейската комисия.

Съветът на Европейския съюз, встъпила страна, понася направените от него съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 6, 7.1.2012 г., стр. 26.