Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 13 декември 2012 г. - BW/Комисия

(Дело F-2/11)

(Публична служба - Длъжностни лица - Назначаване - Длъжностно лице в изпитателен срок - Нетитуляризиране в края на изпитателния срок - Мотивиране на решението за уволняване на длъжностно лице в изпитателен срок - Право на защита)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: BW (Брюксел, Белгия) (представители: L. Levi, S. Bonté и A. Blot, avocats, впоследствие H. Soland, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Baquero Cruz и P. Pecho, впоследствие M. J. Baquero Cruz)

Предмет

Искане за отмяна на решението за уволнение на жалбоподателя в края на изпитателния срок, както и за обезщетяване на вредите, които е претърпял поради това решение

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда BW да понесе направените от него съдебни разноски и да заплати съдебните разноски на Европейската комисия.

____________

1 - ОВ C 72, 5.3.2011 г., стр. 36.