Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 5. prosince 2012 - Z v. Soudní dvůr Evropské unie

(Věc F-88/09 a F-48/10)

"Veřejná služba - Úředníci - Přeřazení - Zájem služby -Pravidlo o souladu mezi platovou třídou a pracovním místem - Právo na obhajobu - Psychické obtěžování - Článek 12 služebního řádu - Povinnost péče - Zásada řádné správy - Disciplinární řízení - Disciplinární sankce - Písemná výstraha - Právo na obhajobu a zásada kontradiktornosti"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Z (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: původně L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti, poté F. Rollinger, advokát)

Žalovaný: Soudní dvůr Evropské unie (zástupce: A.V. Placco, zmocněnec)

Předmět věci

Návrh směřující ke zrušení rozhodnutí o převedení žalobce v zájmu služby na jiné ředitelství, jakož i uložení žalovanému zaplatit náhradu za nemajetkovou újmu.

Výrok rozsudku

Žaloby ve spojených věcech F-88/09 a F-48/10 se zamítají.

Ve věci F-88/09 ponese Z tři čtvrtiny svých nákladů řízení a ve věci F-48/10 ponese Z své náklady řízení a ukládá se mu náhrada nákladů řízení vynaložených Soudním dvorem Evropské unie.

Ve věci F-88/09 ponese Soudní dvůr Evropské unie vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada jedné čtvrtiny nákladů řízení vynaložených Z.

____________

1 - Úř. věst. C 24, 30.1.2010, s. 80.