Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 5. detsembri 2012. aasta otsus - Z versus Euroopa Kohus

(kohtuasjad F-88/09 ja F-48/10)

(Avalik teenistus - Ametnikud - Teisele ametikohale määramine - Teenistuse huvid - Põhimõte, et palgaaste peab vastama ametikohale - Kaitseõigused - Psühholoogiline ahistamine - Personalieeskirjade artikkel 12 - Hoolitsemiskohustus - Hea halduse põhimõte - Distsiplinaarmenetlus - Distsiplinaarmeede - Kirjalik hoiatus - Kaitseõigused ja võistlevuse põhimõte)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Z (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid L. Levi ja M. Vandenbussche, hiljem advokaat F. Rollingen)

Kostja: Euroopa Liidu Kohus (esindaja: A. V. Placco)

Ese

Nõue tühistada otsus viia hageja teenistuse huvides üle teise direktoraati ning mõista kostjalt välja rahasumma mittevaralise kahju hüvitamiseks.

Resolutsioon

Jätta hagid liidetud kohtuasjades F-88/09 ja F-48/10 rahuldamata.

Kohtuasjas F-88/09 jätta kolm neljandikku Z kohtukuludest tema enda kanda ning kohtuasjas F-48/10 jätta Z kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Liidu Kohtu kohtukulud.

Kohtuasjas F-88/09 jätta Euroopa Liidu Kohtu kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja üks neljandik Z kohtukuludest.

____________

1 - ELT C 24, 30.1.2010, lk 80.