Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 5. decembra 2012 - Z/Súdny dvor

(veci F-88/09 a F-48/10)

(Verejná služba - Úradníci - Preradenie - Záujem služby - Pravidlo primeranosti medzi platovou triedou a pracovným miestom - Právo na obranu - Psychické obťažovanie - Článok 12 služobného poriadku - Povinnosť starostlivosti - Zásada riadnej správy vecí verejných - Disciplinárne konanie - Disciplinárny postih - Písomné upozornenie - Právo na obranu a zásada kontradiktórnosti)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca): Z (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: pôvodne L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti, neskôr F. Rollinger, advokát)

Žalovaný: Súdny dvor Európskej únie (v zastúpení: A. V. Placco, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o preradení žalobcu v služobnom záujme do iného riaditeľstva, ako aj zaviazanie žalovaného na zaplatenie sumy ako náhrady nemajetkovej ujmy

Výrok rozsudku

1.    Žaloby v spojených veciach F-88/09 a F-48/10 sa zamietajú.

2.    Vo veci F-88/09 Z znáša tri štvrtiny svojich vlastných trov konania a vo veci F-48/10 Z znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Súdnemu dvoru Európskej únie.

3.    Vo veci F-88/09 Súdny dvor Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť štvrtinu trov konania, ktoré vznikli Z.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 24, 30.1.2010, s. 80.