Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 16 ноември 2012 г. — Ciora/Комисия

(Дело F-50/12)

(Публична служба — Обявление за конкурса EPSO/AD/198/10 — Недопускане до конкурса — Жалба — Неспазване на изискването за обжалване по административен ред — Явна недопустимост)

Език на производството: румънски

Страни

Жалбоподател: Cătălin Ion Ciora (Букурещ, Румъния) (представител: M. Bondoc, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет

Публична служба — Искане за отмяна на решението на конкурсната комисия за конкурса EPSO/AD/198/10 — Началници на отдели с румънско гражданство (AD 9), с което е отхвърлена кандидатурата на жалбоподателя.ДиспозитивОтхвърля жалбата като явно недопустима.Г-н Ciora понася направените от него съдебни разноски.