Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 16 listopada 2012 r. – Ciora przeciwko Komisji

(Sprawa F-50/12)

(Służba publiczna – Ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/198/10 – Niedopuszczenie do konkursu – Skarga – Niedopełnienie wymogów postępowania poprzedzającego wniesienie skargi – Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: rumuński

Strony

Strona skarżąca: Cătălin Ion Ciora (Bukareszt, Rumunia) (przedstawiciel: adwokat M. Bondoc)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot sprawy

Służba publiczna – Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu EPSO/AD/198/10 Kierownicy działów posiadający obywatelstwo rumuńskie (AD9) o nieuwzględnieniu kandydatury skarżącego.Sentencja postanowieniaSkarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.M. Ciora pokrywa własne koszty.