Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 5 септември 2012 г. — Skovbjerg Gras/Комисия

(Дело F-37/11)1

Език на производството: френски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

____________

1 ОВ C 173, 11.6.2011 г., стр. 16.