Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 5 września 2012 r. – Skovbjerg Gras przeciwko Komisji

(Sprawa F-37/11)1

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

____________

1    Dz.U. C 173 z 11.6.2011, s. 16.