Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 11 декември 2012 г. — Cocchi и Falcione/Комисия

(Дело F-122/10)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Пенсия — Прехвърляне на право на пенсия, придобито по национална пенсионна схема — Оттегляне на предложение за прехвърляне — Акт, с който не са предоставени субективни права или други сходни предимства)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Белгия) и Nicola Falcione (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi и J.-N. Louis, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: D. Martin и J. Baquero Cruz)

Предмет

Публична служба — Искане за отмяна на решение, с което се оттегля вече прието от жалбоподателите предложение във връзка с прехвърляне на пенсионните им права.ДиспозитивОтменя решенията на Европейската комисия от 12 и 23 февруари 2010 г. в частта относно оттегляне на предложенията, направени на г-н Cocchi и на г-н Falcione, посочващи резултатите като допълнителни години осигурителен стаж за пенсия, които ще се вземат предвид при евентуалното прехвърляне на техните пенсионни права. Отхвърля жалбата в останалата част.Осъжда Европейската комисия да заплати една трета от направените от г-н Cocchi и г-н Falcione разноски и да понесе собствените си разноски. Г-н Cocchi и г-н Falcione понасят две трети от собствените си разноски.