Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 11 december 2012 – Cocchi en Falcione / Commissie

(Zaak F-122/10)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Pensioen – Overdracht van in nationale pensioenregeling verworven pensioenrechten – Intrekking van voorstel voor overdracht – Handeling waarbij geen subjectieve rechten of andere soortgelijke voordelen zijn verleend)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, België) en Nicola Falcione (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi en J.-N. Louis, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: D. Martin en J. Baquero Cruz, gemachtigden)

Voorwerp

Openbare dienst – Verzoek om nietigverklaring van het besluit tot intrekking van een voorstel betreffende de overdracht van verzoekers' pensioenrechten dat door hen reeds was geaccepteerd

Dictum

De besluiten van de Europese Commissie van 12 en 23 februari 2010 worden nietig verklaard, voor zover daarbij de aan Cocchi en Falcione gedane voorstellen, waarin de extra pensioenjaren worden aangegeven als gevolg van een eventuele overdracht van hun pensioenrechten, worden ingetrokken.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

De Europese Commissie draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in een derde van de kosten van Cocchi en Falcione.

    Cocchi en Falcione dragen twee derde van hun eigen kosten.

____________

____________

1 PB C 63 van 26/02/11, blz. 34.