Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 11 grudnia 2012 r. – Cocchi i Falcione przeciwko Komisji

(Sprawa F-122/10)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytura – Przeniesienie uprawnień emerytalnych nabytych w krajowym systemie emerytalnym – Wycofanie propozycji przekazania – Akt, którym nie przyznano praw podmiotowych lub innych podobnych korzyści)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgia) i Nicola Falcione (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i J.N. Louis)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Martin i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna – Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o wycofaniu propozycji dotyczącej przeniesienia uprawnień emerytalnych skarżących, która została już przez nich zaakceptowana.Sentencja wyrokuStwierdza się nieważność decyzji z dnia 12 i 23 lutego 2010 r. Komisji Europejskiej w zakresie, w jakim wycofano w nich propozycje, skierowane do G. Cocchiego i N. Falcionego, wskazujące sumę dodatkowych lat zaliczanych do okresu uprawniającego do emerytury, które wynikną z ewentualnego przeniesienia ich uprawnień emerytalnych.W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.Komisja Europejska pokrywa własne koszty i zostaje obciążona jedną trzecią kosztów poniesionych przez G. Cocchiego i N. Falcionego.G. Cocchi i N. Falcione pokrywają dwie trzecie swoich kosztów.