Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 3 декември 2012 г. — de Bruin/EIT

(Дело F-80/12)1

Език на производството: английски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

____________

1 ОВ C 319, 20.10.2012 г., стр. 18.