Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 20 ноември 2012 г. — Ghiba/Комисия

(Дело F-10/11)1

(Публична служба — Вътрешен конкурс — Недопускане до участие в конкурс — Условия за допускане — Понятие за служби към Комисията)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Dorina Maria Ghiba (Брюксел, Белгия) (представител: C. Mourato, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално B. Eggers и P. Pecho, а впоследствие B. Eggers)

Встъпила страна, подпомагаща ответника: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Bauer и J. Herrmann)

Предмет

Публична служба — Отмяна на решението на конкурсната комисия за конкурса COM/INT/EU2/AST3 да отхвърли кандидатурата на жалбоподателката поради това, че не отговаря на условията за допускане съгласно обявлението за конкурса.ДиспозитивОтхвърля жалбата.Осъжда г-жа Ghiba да понесе направените от нея съдебни разноски и да заплати съдебните разноски на Европейската комисия.Съветът на Европейския съюз понася направените от него съдебни разноски.