Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 13 декември 2012 г. — AX/ЕЦБ

(Съединени дела F-7/11 и F-60/11)1

(Публична служба — Персонал на ЕЦБ — Дисциплинарно производство — Отстраняване на служител от длъжност без намаляване на основната му заплата — Оттегляне на решение — Право на защита — Достъп до преписката — Мотивиране — Мотиви на решение — Твърдение за неизпълнение на служебните задължения — Тежко нарушение)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: AX (представители: L. Levi и M. Vandenbussche, avocats)

Ответник: Европейска централна банка (представители: по дело F-7/11, P. Embley и E. Carlini, B. Wägenbaur, avocat, и по дело F-60/11, P. Embley и M. López Torres, B. Wägenbaur, avocat)

Предмет на делото

Публична служба — Искане за отмяна на решението на ответника, с което жалбоподателят е отстранен от длъжност, считано от 5 август 2010 г., и искане за обезщетение за претърпените неимуществени вредиДиспозитив на съдебното решениеОтхвърля жалбите по съединени дела F-7/11 и F-60/11.Осъжда AX да понесе направените от него съдебни разноски и да заплати съдебните разноски, направени от Европейската централна банка.