Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 13. detsembri 2012. aasta otsus – AX versus EKP

(liidetud kohtuasjad F-7/11 ja F-60/11)1

(Avalik teenistus – EKP personal – Distsiplinaarmenetlus – Teenistuja ametist kõrvaldamine tema põhipalka vähendamata – Otsuse tagasivõtmine – Kaitseõigused – Õigus tutvuda toimikuga – Põhjendamine – Otsuse põhjendused – Väidetav ametikohustuste mittetäitmine – Tõsine üleastumine)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: AX (esindajad: advokaadid L. Levi ja M. Vandenbussche)

Kostja: Euroopa Keskpank (esindajad: kohtuasjas F-7/11 P. Embley ja E. Carlini ning advokaat B Wägenbaur ja kohtuasjas F-60/11 P. Embley ja M. López Torres ning advokaat B. Wägenbaur)

Ese

Avalik teenistus – Nõue tühistada kostja otsus kõrvaldada hageja alates 5. augustist 2010 ametist ning nõue hüvitada mittevaraline kahju

Resolutsioon

Jätta hagid liidetud kohtuasjades F-7/11 ja F-60/11 rahuldamata.

Jätta AX-i kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Keskpanga kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 152, 21.5.2011, lk 33 ja ELT C 211, 16.7.2011, lk 35.