Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. decembra 2012 – AX/ECB

(spojené veci F-7/11 a F-60/11)1

(Verejná služba – Zamestnanci ECB – Disciplinárne konanie – Pozastavenie výkonu funkcie zamestnanca bez zníženia jeho základného platu – Späťvzatie rozhodnutia – Práva na obhajobu – Prístup k spisu – Odôvodnenie – Dôvody rozhodnutia – Vytýkanie nesplnenia pracovných povinností – Hrubá nedbanlivosť)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: AX (v zastúpení: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Európska centrálna banka (v zastúpení: vo veci F-7/11, P. Embley a E. Carlini, splnomocnení zástupcovia, B. Wägenbaur, advokát, a vo veci F-60/11, P. Embley a M. López Torres, splnomocnení zástupcovia, B. Wägenbaur, advokát)

Predmet veci

Verejná služba – Návrh na zrušenie rozhodnutia žalovanej o pozastavení výkonu funkcie žalobcu s účinnosťou od 5. augusta 2010 a na náhradu spôsobenej nemajetkovej ujmyVýrok rozsudkuŽaloby v spojených veciach F-7/11 a F-60/11 sa zamietajú.AX znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania vynaložené Európskou centrálnou bankou.