Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 13 декември 2012 г. — Милева/Комисия

(Дело F-101/11)1

(Публична служба — Конкурс на общо основание — Обявление за конкурс EPSO/AD/188/10 — Невключване в списъка с резерви — Състав на конкурсната комисия — Постоянни и временни членове)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподателка: Цена Милева (Париж, Франция) (представители: първоначално адв. E. Boigelot, впоследствие адв. G. Generet)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и B. Eggers)ПредметПублична служба — Искане за отмяна на решението на конкурсната комисия по конкурс на общо основание EPSO/AD/188/10 — КОНФЕРЕНТНИ ПРЕВОДАЧИ с БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (BG) да не включи жалбоподателката в списъка с резерви от посочения конкурс и искане за обезщетение за имуществени и неимуществени вредиДиспозитивОтхвърля жалбата. Г-жа Милева понася наред с направените от нея съдебни разноски и тези на Европейската комисия.