Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 13 grudnia 2012 r. – Mileva przeciwko Komisji

(Sprawa F-101/11)1

(Służba publiczna – Konkurs otwarty – Ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/188/10 – Nieumieszczenie nazwiska na liście rezerwy kadrowej – Skład komisji konkursowej – Stali i niestali członkowie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Tzena Mileva (Paryż, Francja) (przedstawiciele: początkowo adwokat E. Boigelot, następnie adw. G. Generet)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i B. Eggers, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna - Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu otwartego EPSO/AD/188/10 – TŁUMACZE KONFERENCYJNI języka BUŁGARSKIEGO (BG) o nieumieszczeniu nazwiska skarżącej na liście rezerwy kadrowej wspomnianego konkursu oraz wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienieSentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.T. Mileva pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.