Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 13 grudnia 2012 r. – Donati przeciwko EBC

(Sprawa F-63/09)1

(Służba publiczna – Personel EBC – Skarga dotycząca mobbingu – Dochodzenie administracyjne – Dostęp do akt dochodzenia – Przekazanie akt osobom obwinionym w skardze – Obowiązek poufności – Poszanowanie prawa do obrony)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Paola Donati (Frankfurt nad Menem, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: F. Feyerbacher i N. Urban, pełnomocnicy, adwokat B. Wägenbaur)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna – Stwierdzenie nieważności decyzji EBC o niepodejmowaniu działań w związku z zarzutami dotyczącymi mobbingu na szkodę skarżącej oraz naprawienie doznanej przez nią krzywdySentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.Paola Donami pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Europejski Bank Centralny.