Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 23 ноември 2012 г. — Vacarescu/Комисия

(Дело F-122/11)

(Публична служба — Просрочие — Явна недопустимост)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Dragos-Lucian Vacarescu (Брюксел, Белгия) (представител: R.-C. Radu, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет

Публична служба — Искане за отмяна на решението на Комисията да не изплаща на жалбоподателя дневните надбавки, които последният смята, че му се дължат на основание член 10, параграф 2, втора алинея от приложение VII към Правилника.ДиспозитивОтхвърля жалбата.Г-н Vacarescu понася направените от него съдебни разноски.