Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 23 november 2012 – Vacarescu / Commissie

(Zaak F-122/11)

(Openbare dienst – Termijnoverschrijding – Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Dragos-Lucian Vacarescu (Brussel, België) (vertegenwoordiger: R.-C. Radu, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp

Openbare dienst – Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie om verzoeker niet de dagvergoeding toe te kennen waarop hij recht zou hebben op grond van artikel 10, lid 2, tweede alinea, van bijlage VII bij het Statuut

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Vacarescu draagt zijn eigen kosten.