Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 11. detsembri 2012. aasta otsus – Ntouvas versus ECDC

(kohtuasi F-107/11)1

(Avalik teenistus – Lepinguline töötaja – 2010. aasta hindamine – Hindamisaruande tühistamise nõue)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Ioannis Ntouvas (Sundbyberg, Rootsi) (esindaja: advokaat E. Mylonas)

Kostja: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (esindajad: R. Trott, advokaat D. Waelbroeck)

Ese

Avalik teenistus – Nõue tühistada hageja hindamisaruanne ajavahemiku 1. jaanuar kuni 31. detsember 2010 kohta.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta I. Ntouvase kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 25, 28.1.2012, lk 69.