Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 3 декември 2012 г. — BT/Комисия

(Дело F-45/12)1

(Публична служба — Договорно нает служител — Неподновяване на договора — Недостатъчно мотивирана жалба — Явно недопустима жалба)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: BT (Букурещ, Румъния) (представител: адв. N. Visan)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и D. Martin)

Предмет

Публична служба — Искане за отмяна на решението на Комисията да не поднови договора на жалбоподателя като договорно нает служителДиспозитивОтхвърля жалбата като явно недопустима.BT понася направените от него съдебни разноски, както и разноските, направени от Европейската комисия.