Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 23. oktober 2012 – Eklund mod Kommissionen

(Sag F-57/11) 1

(Personalesag – ansættelse – almindelig udvælgelsesprøve – opførelse på reservelisten – tilbud om ansættelse til en person opført på en reserveliste – adgangsbetingelser – erhvervserfaring opnået efter eksamensbevis – udvælgelseskomitéens og ansættelsesmyndighedens respektive kompetencer – accept af tilbud om ansættelse – tilbagetrækning af tilbud om ansættelse)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Gustav Eklund (Taino, Italien) (ved advokaterne B. Cortese og C. Cortese)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved B. Eggers, A. Aresu og P. Pecho, som befuldmægtigede, derefter ved B. Eggers og G. Gattinara, som befuldmægtigede, og advokat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Personalesag – påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om ikke at anerkende retsvirkningerne af sagsøgerens accept af tilbuddet om en stilling som tjenestemand på prøve (teknisk assistent) ved Det Fælles Forskningscenter og om tilbagekaldelse af dette tilbud, samt påstand om erstatning

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Gustav Eklund bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 211 af 16.7.2011.