Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 5 декември 2012 г. — BA/Комисия

(Дело F-29/11)1

(Публична служба — Конкурс на общо основание — Обявление за конкурс EPSO/AD/147/09 — Съставяне на списък на резерви за назначаване на администратори с румънско гражданство — Задълбочено познаване на официалния език на Румъния — Говорещо унгарски език малцинство в Румъния — Недопускане до устен изпит — Принципи на равно третиране и на недопускане на дискриминация — Обхват)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: BA (Wezembeek-Oppem, Белгия) (представители: първоначално S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats, впоследствие S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal и D. Abreu Caldas, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално B. Eggers и P. Pecho, впоследствие B. Eggers)ПредметПублична служба — Искане за отмяна на решението на конкурсната комисия на конкурс EPSO/AD/147/09-RO за недопускане на жалбоподателят до устния изпит на конкурсаДиспозитивОтхвърля жалбата.BA понася направените от него съдебни разноски, както и съдебните разноски, направени от Европейската комисия.