Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 5 december 2012 – BA / Commissie

(Zaak F-29/11)1

(Openbare dienst – Algemeen vergelijkend onderzoek – Aankondiging van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/147/09 – Vorming van reservelijst met het oog op aanwerving van Roemeense administrateurs – Grondige kennis van officiële taal van Roemenië – Hongaarstalige minderheid in Roemenië – Niet-toelating tot mondeling examen – Beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie – Reikwijdte)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: BA (Wezembeek-Oppem, België) (vertegenwoordigers: aanvankelijk S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten, vervolgens S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal en D. Abreu Caldas, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: aanvankelijk B. Eggers en P. Pecho, gemachtigden, vervolgens B. Eggers, gemachtigde)

Voorwerp

Openbare dienst – Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de jury van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/147/09 om de verzoekende partij niet toe te laten tot het mondelinge examen van het vergelijkend onderzoek

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

BA draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

____________

1 PB C 173 van 11/06/11, blz. 16.