Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 5 grudnia 2012 r. – BA przeciwko Komisji

(Sprawa F-29/11)1

(Służba publiczna – Konkurs otwarty – Ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/147/09 – Utworzenie listy rezerwy kadrowej dla administratorów obywatelstwa rumuńskiego – Gruntowna znajomość języka urzędowego Rumunii – Węgierskojęzyczna mniejszość zamieszkująca w Rumunii – Niedopuszczenie do egzaminu ustnego – Zasady równości traktowania i niedyskryminacji – Zakres)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: BA (Wezembeek-Oppem, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal, następnie adwokaci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal i D. Abreu Caldas)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo B. Eggers i P. Pecho, pełnomocnicy, następnie B. Eggers, pełnomocnik)Przedmiot sprawySłużba publiczna – Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji komisji konkursowej dla konkursu EPSO/AD/147/09-RO o niedopuszczeniu skarżącej do egzaminu ustnego w ramach tego konkursuSentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.BA pokrywa koszty własne oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.