Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 18 септември 2012 г. — Cuallado Martorell/Комисия

(Дело F-96/09)1

(Публична служба — Конкурс на общо основание — Недопускане до участие в устния изпит вследствие на резултатите, получени от писмения изпит — Искания за преразглеждане — Специално право на достъп на кандидатите до някои данни, които ги засягат — Предмет и обхват — Право да се предостави достъп до проверената писмена работа — Липса)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Eva Cuallado Martorell (Аугсбург, Германия) (представител: M. Díez Lorenzo, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: B. Eggers и J. Baquero Cruz)

Предмет

Публична служба — Жалбата има за предмет, от една страна, отмяна на решението жалбоподателката да не бъде допусната до устния изпит на конкурса на общо основание EPSO/AD/130/08 и да ѝ се откаже достъп до проверената писмена работа и, от друга страна, отмяна с обратна сила на списъка на издържалите конкурса, публикуван в резултат на конкурсните изпити. ДиспозитивОтхвърля жалбата.Европейската комисия понася направените от нея съдебна разноски и се осъжда да заплати съдебните разноски на г-жа Cuallado Martorell.