Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 18 september 2012 – Cuallado Martorell / Commissie

(Zaak F-96/09)1

(Openbare dienst – Algemeen vergelijkend onderzoek – Niet-toelating tot mondelinge examen na uitslag van schriftelijke examen – Verzoeken om nieuw onderzoek – Specifiek recht van kandidaten op toegang tot bepaalde op hen betrekking hebbende informatie – Doel en reikwijdte – Recht op inzage in gecorrigeerde schriftelijke examen – Geen)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Eva Cuallado Martorell (Augsburg, Duitsland) (vertegenwoordiger: M. Díez Lorenzo, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: B. Eggers en J. Baquero Cruz, gemachtigden)

Voorwerp

Openbare dienst – Beroep strekkende tot, ten eerste, nietigverklaring van het besluit om verzoekster niet toe te laten tot het mondelinge examen van algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AD/130/08 en haar geen inzage te geven in het gecorrigeerde schriftelijke examen en, ten tweede, nietigverklaring met terugwerkende kracht van de reservelijst die na de examens van het vergelijkend onderzoek bekend is gemaakt

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

De Europese Commissie draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van Cuallado Martorell.

____________

____________

1 PB C 148 van 05/06/2010, blz. 54.