Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 11 декември 2012 г. —Vienne/Парламент

(Дело F-97/11)1

(Публична служба — Режим на заплащането — Семейни надбавки — Надбавка за жилищни нужди — Погасяване на правото на надбавка за жилищни нужди — Прекратяване на брака)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Philippe Vienne (Мутфор, Люксембург) (представители: P. Nelissen Grade и G. Leblanc, avocats)

Ответник: Европейски парламент (представители: M. Ecker и S. Alves)

Предмет

Публична служба — Отмяна на решението на Парламента за определяне на датата, от която се взема предвид промяната в гражданското състояние за целите на прекратяване изплащането на надбавката за жилищни нужди поради постановяването на съдебно решение за развод на жалбоподателя.ДиспозитивОтхвърля жалбата.Осъжда г-н Vienne да понесе направените от него съдебни разноски и да заплати съдебните разноски на Европейския парламент.