Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 11 декември 2012 г. — Mata Blanco/Комисия

(Дело F-65/10)1

(Публична служба – Вътрешен конкурс COM/INT/OLAF/09/AD 10 – Борба срещу измамите – Съответни правомощия на Службата за подбор на персонал на Европейските общности и на конкурсната комисия – Тестове за достъп, извършвани под наблюдение на конкурсната комисия – Устен изпит – Нарушение на обявлението за конкурс – Различия в оценяването – Критерии за преценка – Равно третиране на кандидатите – Явна грешка в преценката – Принципи на прозрачност и на добра администрация – Задължение за излагане на мотиви)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: José Manuel Mata Blanco (Брюксел, Белгия) (представители: L. Levi и A. Blot, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално B. Eggers и P. Pecho, впоследствие B. Eggers)ПредметПублична служба – Отмяна на решението на EPSO да не вписва жалбоподателя в списъка с резерви в рамките на вътрешния конкурс „COM/INT/OLAF/09/AD10 — Администратори, специализирани в борбата срещу измамите“, както и на списъка с резерви и на всички решения, взети въз основа на това.ДиспозитивОтхвърля жалбата.Осъжда г-н Mata Blanco да понесе собствените си разноски, както и разноските, направени от Европейската комисия.