Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 11. december 2012 – Mata Blanco mod Kommissionen

(Sag F-65/10) 1

(Personalesag – intern udvælgelsesprøve COM/INT/OLAF/09/AD 10 – bekæmpelse af svig – EPSO’s og udvælgelseskomitéens respektive kompetencer – adgangsprøver kontrolleret af udvælgelseskomitéen – mundtlig prøve – tilsidesættelse af meddelelsen om udvælgelsesprøve – afvigende bedømmelser – bedømmelseskriterier – ligebehandling af ansøgerne – åbenbart urigtigt skøn – principperne om gennemsigtighed og om god forvaltningsskik – begrundelsespligt)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: José Manuel Mata Blanco (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne L. Levi og A. Blot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved B. Eggers og P. Pecho, som befuldmægtigede, derefter ved B. Eggers, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Personalesag – påstand om annullation af EPSO’s afgørelse om ikke at opføre sagsøgeren på reservelisten i forbindelse med den interne udvælgelsesprøve »COM/INT/OLAF/09/AD10 – Fuldmægtige, der er specialiserede i bekæmpelse af svig« samt af reservelisten og alle de afgørelser, der er truffet på grundlag heraf

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

José Manuel Mata Blanco bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 288 af 23.10.2010, s. 73.