Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 11 december 2012 – Mata Blanco / Commissie

(Zaak F-65/10)1

(Openbare dienst – Intern vergelijkend onderzoek COM/INT/OLAF/09/AD 10 – Fraudebestrijding – Respectieve bevoegdheden van EPSO en jury – Door jury gecontroleerde toelatingstoetsen – Mondeling examen – Schending van aankondiging van vergelijkend onderzoek – Afwijkende beoordelingen – Beoordelingscriteria – Gelijke behandeling van kandidaten – Kennelijk onjuiste beoordeling – Beginselen van transparantie en behoorlijk bestuur – Motiveringsplicht)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: José Manuel Mata Blanco (Brussel, België) (vertegenwoordigers: L. Levi en A. Blot, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: aanvankelijk B. Eggers en P. Pecho, gemachtigden, vervolgens B. Eggers, gemachtigde)

Voorwerp

Openbare dienst – Verzoek om nietigverklaring van het besluit van EPSO van 11 mei 2010 om verzoeker niet op te nemen op de reservelijst van intern vergelijkend onderzoek „COM/INT/OLAF/09/AD10 – Administrateurs gespecialiseerd in fraudebestrijding” alsmede van de reservelijst en alle op basis daarvan genomen besluiten

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Blanco draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

____________

1 PB C 288 van 23/10/2010, blz. 73.