Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 11 grudnia 2012 r. – Mata Blanco przeciwko Komisji

(Sprawa F-65/10)1

(Służba publiczna – Konkurs wewnętrzny COM/INT/OLAF/09/AD 10 – Zwalczanie nadużyć finansowych – Odpowiednie kompetencje EPSO i komisji konkursowej – Testy wstępne nadzorowane przez komisję konkursową – Egzamin ustny – Naruszenie warunków ogłoszenia o konkursie – Rozpiętość ocen – Kryteria oceny – Równe traktowanie kandydatów – Oczywisty błąd w ocenie – Zasady przejrzystości i dobrej administracji – Obowiązek uzasadnienia)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: José Manuel Mata Blanco (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Blot)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo B. Eggers i P. Pecho, pełnomocnicy, a następnie B. Eggers, pełnomocnik)Przedmiot sprawySłużba publiczna – Stwierdzenie nieważności decyzji EPSO o niewpisaniu nazwiska skarżącego na liście rezerwy kadrowej w ramach konkursu wewnętrznego „COM/INT/OLAF/09/AD10 – Administratorzy ze specjalizacją w obszarze zwalczania nadużyć finansowych” oraz stwierdzenie nieważności listy rezerwy kadrowej oraz wszystkich decyzji wydanych na jej podstawie.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.José Manuel Mata Blanco pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.