Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 8 marca 2012 r. – BE przeciwko Komisji

(Sprawa F-49/11)1

Język postępowania: angielski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

____________

1    Dz.U. C 186 z 25.6.2011, s. 36.