Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 11. júla 2012 – AI/Súdny dvor

(vec F-85/10)1

(Verejná služba – Dočasní zamestnanci – Interné výberové konanie – Vylúčenie z výberového konania v dôsledku výsledku dosiahnutého v prvej písomnej skúške Preskúmanie – Rovnosť zaobchádzania – Prekvalifikovanie zmluvy na dobu určitú na zmluvu na dobu neurčitú – Neobnovenie zmluvy dočasného zamestnanca na dobu určitú – Žaloba o neplatnosť – Žaloba o náhradu škody)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: AI (v zastúpení: pôvodne M. Erniquin, advokát, neskôr M. Erniquin a L. N’Gapou, advokáti)

Žalovaný: Súdny dvor Európskej únie (v zastúpení: A. V. Placco, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Verejná služba – Jednak zrušenie porád výberovej komisie týkajúcich sa výsledkov skúšky z francúzštiny interného výberového konania na základe skúšok č. CJ 12/09 a, v rozsahu, v akom je to potrebné, zrušenie zmlúv a vymenovania osôb, ktoré boli úspešné v uvedenom výberovom konaní, ako aj, jednak, zrušenie rozhodnutia o nepredĺžení zmluvy žalobcu ako dočasného zamestnanca a návrh na náhradu škodyVýrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    AI znáša vlastné trovy konania a je povinný nehradiť trovy konania, ktoré vynaložil Súdny dvor Európskej únie.