Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 13 grudnia 2012 r. – Honnefelder przeciwko Komisji

(Sprawa F-42/11)1

(Służba publiczna – Konkurs otwarty – Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej – Powaga rzeczy osądzonej - Zasada legalności – Zarzut niezgodności z prawem decyzji o ponownym przeprowadzeniu konkursu otwartego)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Stephanie Honnefelder (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat C. Bode)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo B. Eggers i P. Pecho, pełnomocnicy, następnie B. Eggers, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna – Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o nieumieszczeniu nazwiska skarżącej na liście rezerwy kadrowej konkursu EPSO/AD/26/05Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.S. Honnefelder pokrywa dwie trzecie własnych kosztów.Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz jedną trzecią kosztów poniesionych przez S. Honnefelder.