Language of document :

2012 m. spalio 19 d. Okresný súd vo Svidníku (Slovakiija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pohotovosť, s.r.o. prieš Miroslav Vašuta

(Byla C-470/12)

Proceso kalba: slovakų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Okresný súd vo Svidníku

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Pohotovosť, s.r.o.

Atsakovas: Miroslav Vašuta

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar [1993 m. balandžio 5 d.] Tarybos direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais 6 straipsnio 1 dalis, 7 straipsnio 1 dalis, 8 straipsnis ir susijusios Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 ir 38 straipsnio nuostatos aiškintinos kaip draudžiančios tokias nacionalinės teisės nuostatas, kaip antai Exekučný poriadok (Vykdymo kodeksas) 37 straipsnio 1 ir 3 dalys, kuriomis vartotojų teisių apsaugos asociacijoms neleidžiama įstoti į vykdymo procesą?

2.    Jei į pirmą klausimą būtų atsakyta taip, kad minėta teisės norma neprieštarauja [Sąjungos] teisei: ar Exekučný poriadok 37 straipsnio 1 ir 3 dalys aiškintinos kaip nedraudžiančios nacionaliniam teismui, remiantis [minėtos direktyvos] 6 straipsnio 1 dalimi, 7 straipsnio 1 dalimi ir 8 straipsniu, leisti vartotojų teisių apsaugos asociacijoms įstoti į vykdymo procesą?

____________

1 - OL L 95, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288.