Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd vo Svidníku (Republika Słowacka) w dniu 19 października 2012 r. - Pohotovosť, s.r.o. przeciwko Miroslavowi Vašucie

(Sprawa C-470/12)

Język postępowania: słowacki

Sąd odsyłający

Okresný súd vo Svidníku

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Pohotovosť, s.r.o.

Strona pozwana: Miroslav Vašuta

Pytania prejudycjalne

Czy wykładni art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 i art. 8 dyrektywy Rady 93/13/EWG [z dnia 5 kwietnia 1993 r.] w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich w związku z art. 47 i 38 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej należy dokonywać w ten sposób, iż stoją one na przeszkodzie krajowemu przepisowi, takiemu jak art. 37 ust. 1 i 3 Exekučného poriadku, który nie pozwala na uczestnictwo stowarzyszenia ochrony praw konsumentów w postępowaniu egzekucyjnym w charakterze interwenienta?

Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi, iż powyższy przepis nie jest sprzeczny z prawem [Unii], to czy wykładni art. 37 ust. 1 i 3 Exekučného poriadku należy dokonywać w ten sposób, iż przepis ten nie stoi na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy w oparciu o art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 i art. 8 [rzeczonej dyrektywy] przyznał stowarzyszeniu ochrony praw konsumentów status interwenienta w postępowaniu egzekucyjnym?

____________

1 - Dz.U. L 95, s. 29.