Language of document :

Жалба, подадена на 13 декември 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-151/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението, с което на жалбоподателя се отказва предоставянето на надбавка за експатриране.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Службата за управление и плащане по индивидуални права (РМО) от 6 март 2012 г., с което на жалбоподателя се отказва предоставянето на надбавка за експатриране съгласно 4 от Приложение VII към Правилника;при необходимост, да се отмени решението за отхвърляне на неговата жалба от 31 август 2012 г.;да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.