Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 13 grudnia 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-151/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności odmownej decyzji w sprawie przyznania skarżącemu dodatku zagranicznego.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności odmownej decyzji PMO z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie przyznania skarżącemu dodatku zagranicznego zgodnie z art. 4 załącznika VII do regulaminu pracowniczego; w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu zażalenia z dnia 31 sierpnia 2012 r.; obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.