Language of document :

Žaloba podaná 13. decembra 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-151/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, avocats)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia, ktorým sa žalobcovi zamieta nárok na príspevok na expatriáciu

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie PMO zo 6. marca 2012, ktorým sa žalobcovi zamieta nárok na príspevok na expatriáciu v súlade s článkom 4 prílohy VII služobného poriadku,

v potrebnom rozsahu zrušiť rozhodnutie o zamietnutí jeho námietky z 31. augusta 2012,zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.